Domovská stránka » Blog » Syntéza, vlastné návrhy riešenia

Syntéza, vlastné návrhy riešenia

Záverečná fáza väčšiny odborných prác obsahuje zhrnutie a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ktoré boli dosiahnuté na základe výskumov. Je nutné, aby boli zmienené poznatky z teoretickej časti a bol vyzdvihnutý najdôležitejší výsledok s návrhom riešenia a ďalším odporúčaním.

Táto fáza práce musí vyjadrovať jasné zaujatie stanoviska k danej problematike. Odporúča sa i zmienka autora, v čom ho výsledok obohatil.

Pri obhajobe práce sa často stretávate s otázkami oponenta ako: V čom ste sa obohatil? Čo Vám najviac pomohlo k dosiahnutiu záveru? Splnil ste stanovené ciele? Čo navrhujete, aby sa v konkrétnej oblasti zlepšilo?

Je nutné, aby bolo zmienené, či boli dosiahnuté nami stanovené ciele, či nie. Pokiaľ sa nedosiahli stanovené ciele, tak uviesť z akého dôvodu.

V závere nesmú chýbať ďalšie návrhy riešenia či opatrenia. Je vhodné uviesť ďalšie použitie v praxi a prípadné očakávania do budúcna.