Domovská stránka » Blog » Ako napísať metodiku bakalárskej práce

Ako napísať metodiku bakalárskej práce

Spracovanie akýchkoľvek vedeckých prác, či už ide o bakalárskudiplomovúdizertačnú alebo inú, vyžaduje použitie vedeckých metód. Úplne každý vedecký obor disponuje štandardizovanými postupmi, ktoré sú potrebné v priebehu výskumnej činnosti aplikovať na prax.

Teraz sa pokúsime vysvetliť všeobecný postup, ktorý je možné univerzálne aplikovať na väčšinu vedeckých odborov.

Vezmeme do úvahy modelovú situáciu, v ktorej chceme vytvoriť bakalársku prácu, ktorej výskumná časť sa zaoberá analýzou konkrétneho súboru respondentov, ich názormi alebo skúsenosťami s určitým skúmaným fenoménom. Pravdepodobne najvýhodnejším variantom je získanie dostatočného množstva údajov v relatívne krátkom časovom horizonte využívania dotazníkových, výskumných metód.

Najprv si v odbornej literatúre naštudujeme dostupné informácie o zvolenej výskumnej metóde. Najdôležitejšie pasáže následne nájdete v popise použitých výskumných metód v rámci kapitoly venujúcej sa metodike našej práce. Následne sa môžeme prihlásiť k vytváraniu samotného dotazníka, popisu toho, čo sa jeho prostredníctvom snažíme zistiť, kedy, kde a od koho.

Pri konštrukcii jednotlivých otázok je vždy potrebné mať na pamäti, že tieto musia byť v súlade s cieľmi práce, ktoré sme si stanovili. V praxi máme na mysli, že jednoducho nekladieme zbytečné otázky. Vyplnenie dotazníka od respondenta by malo byť jednoduché, časovo nenáročné a jednotlivé otázky by mali byť jasné a zrozumiteľné. Dotazník v konečnej podobe nezabudnite pridať medzi číslované prílohy práce.

V práci potom pri popise vlastného výskume nenapíšeme len : „urobil som dotazník a desiatim ľuďom som ich rozdal v supermarkete“, ale využijeme odborný jazyk, konkrétne ukážeme jednotlivé kroky. „Prostredníctvom vhodne zvolených uzavretých otázok dotazníka získame od vybranej vzorky respondentov údaje, ktorých následná analýza a vyhodnotenie splní stanovené výskumné ciele, odpovie na výskumné otázky a pomôže testovať jednotlivé hypotézy, na základe ktorých môžeme vyvodiť závery z našej výskumnej činnosti „.

Vhodné je tiež venovať dostatočný priestor popisu výskumnej vzorky, ako sme ju vybrali, či boli stanovené niektoré kritériá pre jej výber, v akom časovom horizonte sme vykonali výskum, kde sme distribuovali dotazník a podobne. Ak boli jednotliví účastníci výskumu vyberaní náhodne, toto tiež popíšeme.

V rámci zberu údajov nezabudnite na zachovanie anonymity respondentov a ochranu ich osobných údajov. Získané dáta následne potrebujeme spracovať a štatisticky vyhodnotiť. V metodike práce musíme popísat, ktoré metódy pre vyhodnotenie údajov a ich následné štatistické spracovanie sme si vybrali. Tu dôrazne doporučujeme riadiť sa odbornou literatúrou, ktorej je na trhu dostatok.

Väčšina škôl ponúka študentom aj predmety zamerané na vyučovanie štatistických metód a metodológie, preto je možné riadiť všetky poznatky z prednášok, pretože každá škola môže mať požiadavky na spracovanie výskumných údajov trochu odlišné. Získané výsledky zvyčajne zašleňujeme do prehľadných grafov alebo tabuliek, a zistenia sa snažíme dostatočne popísať. V prípade, že Vám metodika vedeckých prác a po prečítaní tohto článku robí problémy, neváhejte sa obrátiť na nás, pomôžeme Vám.