Domovská stránka » Rigorózna práca

Rigorózna práca

Rigorózna práca – jej napísanie a následná obhajoba  je súčasťou absolvovania rigoróznej skúšky. Tú môžu vykonávať len absolventi, ktorí v minulosti získali titul magister. Na skúšku sa môžu prihlásiť v danom odbore, v ktorom tento titul získali, prípadne vo veľmi príbuznom.  Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky získavajú titul podĺa odboru – napr. JUDr., PhDr., PeadDr., RNDr., ThDr. a pod. Po úspešnom zvládnutí tejto skúšky sa titul uvádza pred menom, čím sa odlišuje od „Veľkého doktorátu“, kde sa titul píše za menom.

„ Rigorózka“ (slangovo) je typ záverečnej práce, kde študent dokazuje svoje kvality, ako vie samostatne a vedecky spracovávať teoretické poznatky, ako ich vie využiť vo svojej práci a ďalej ich aplikovať. Práca musí byť originálna, má prinášať niečo nové, nový pohľad na rozoberanú problematiku. Ak nadväzujete na svoju diplomovú prácu, je dôležité, aby ste si dali pozor, aby „rigorózka“ nebola len nejakým prepisom viet z predošlej práce. Musí obsahovať nové poznatky, názory a mať svoj vlastný štýl. Rozsahovo by sa mala pohybovať v rozmedzí okolo 80 – 120 normostrán. Vždy je potrebné sa držať a usmerňovať smernicami danej univerzity, kde prácu budete obhajovať. Ako to bolo i pri predošlých prácach, konečná známka je zložená i z formálnej úpravy spracovania. Metodika písania týchto záverečných prác je takmer všade rovnaká, no jednotlivé univerzitné smernice sa môžu mierniť líšiť.

Základné rozdelenie „ rigorózky“  na časti je :

 • titulné listy,
 • čestné prehlásenie,
 • obsah,
 • zoznamy obrázkov, tabuliek, grafov a skratiek,
 • abstrakt,
 • úvod,
 • jadro,
 • záver,
 • zoznam literatúry a 
 • nepovinné prílohy.

Niektoré školy vyžadujú spracovanie i RESUMÉ, ktoré je uvedené na konci práce.

Jadro rigoróznej práce sa delí na dve časti – a to teoretickú a praktickú.  V praktickej časti sa venujeme konkrétnemu javu, podľa zadania, opisujeme jeho súčasný stav, realizujeme vlastný výskum. Je potrebné, aby sme načrtli cieľ nášho výskumu, metódy, stanovili hypotézy, popísali ako sme vykonávali analýzu a ako sme to následne interpretovali ďalej.

Rigorózna práca sa píše v autorskom pluráli  a všetky použité zdroje musia byť riadne citované a uvedené v zozname literatúry. Jednotlilvé citačné normy si udáva každá univerzita vo svojej metodike písania záverečných prác.

Rigorózna práca je zvyčajne posudzovaná dvoma oponentami, ktorí napíšu posudky  a pri obhajobe sa k nim vyjadrí následne i študent. Pri obhajobe musíme najviac dbať na to, aby sme vyzdvihli, čo práca priniesla do odborného sveta, či sa nám potvrdili alebo vyvrátili hypotézy a čo ďalšie navrhujeme do praxe. Na rozdiel od diplomovky by mala mať väčšiu mieru samostatnosti autora, teda by nemala byť len súhrnom naštudovaných teoretických poznatkoch a literatúry. Rigorózka by mala mať vyššiu vedeckú úroveň a mala by byť písaná odbornejším a náročnejších štýlom.  Mal by tu byť vidieť posun študenta od písania diplomovej práce.

Ako písať úvod rigoróznej práce?

Študentom odporúčame dať si výnimočne záležať na vypracovaní úvodu a záveru. Pri obhajobe si ho každý z členov komisie prejde aspoň zbežne očami. Na základe skúsenosti, si vedia urobiť názor na študenta, jeho ovládanie problematiky a jeho slovné vyjadrovanie.

Z toho dôvodu je dôležité, aby úvod a záver boli „ vyšpičkované“ v každom smere.

Je dôležité, aby úvod inšpiroval každého čitateľa si prácu prečítať celú. Rozsahovo by mal mať  2 – 3 NS, mal by byť písaný odborným štýlom, zrozumiteľným i pre laickú verejnosť. Mal by v čitateľovi vzbudiť pocit, že práca ho bude zaujímať a že si ju chce prečítať celú.

Nesmie obsahovať žiadne gramatické a štylistické chyby. A musí byť podľa vzoru univerzity, na ktorej sa práca bude obhajovať.

Ako písať jadro rigoróznej práce?

Jadro „ rigorózky“ je členené na jednotlivé kapitoly tak, aby mala logickú následnosť a bola ľahko čitateľná. V začiatku by sme mali predstaviť predmet práce a vysvetliť nové a ťažšie pojmy, ktoré budú v práci používané, svoje teoretické znalosti z danej problematiky.

Rozoberáme názory rôznych autorov, porovnávame ich medzi sebou a pridávame svoj vlastný názor na riešený stav. Vždy musí byť uvedený zdroj, odkiaľ sme danú myšlienku prevzali.

V praktickej časti sa venujeme metodike, výskumu, hypotézam, výskumnej vzorke, nástrojom získania dát, analýzam, výsledkom, vyhodnoteniu a diskusii. Jednotlivé časti nie sú povinné.

Vyberáme z nich tie, ktoré sa nám pre našu prácu hodia. Odporúčame si dať veľmi záležať na výbere témy. Musí to byť téma, ktorá nám je blízka, aby sme už pred začatím písania riadne vedeli o čom chceme písať, čo chceme skúmať a čo by sme chceli prácou dosiahnuť.

Ako písať záver rigoróznej práce?

V závere práce by sme sa znova mali zmieniť o cieli, ktorý bol stanovený už v úvode, hypotézach a výsledkoch. Popíšeme, či sme sa nám cieľ podarilo naplniť a aké prostriedky a metódy sme na to využili. I v rigorózke by mal záver obsahovať nejakú autorovú víziu do budúcna rozoberanej problematiky. Autor by mal v závere takisto uviezť i prínos tejto práce do odboru, prípadne jej využitie priamo v praxi. Rozsahovo by mal mať  2 – 3 NS a mal by byť nejakým popisom toho o čom práca bola a čo sa prácou dosiahlo. Autor by tu mal uviezť i to, že prečo sa rozhodol práve pre túto tému a či jeho očakávania toho, čo bolo dosiahnuté sa naplnili.

Rigorózna práca – často kladené otázky:

 1. Koľko a akých zdrojov má obsahovať rigorózna práca?
 • Výber jednotlivých zdrojov a ich počet je na zvážení každého študenta. Avšak odporúčame pestrosť zdrojov, ktorú zabezpečíme použitím rôznych vedeckých časopisov, zborníkov a v neposlednom rade využitím zahraničnej literatúry. Odporúčaný minimálny počet zdrojov je 50.
 1. Aký rozsah má mať rigorózna práca?
 • Rozsah práce by mal byť od 80 – 120 NS, čo predstavuje 144 000 – 219 600 znakov
 1. Musí byť aj seminárna práca originálne dielo?
 • Každá práca, pod ktorou sa autor podpíše musí byť originálnym dielom. Nemôžem sa predsa podpísať pod niečo, čo som od niekoho odpísal a neuviezť ho tam ako autora.

Rigorózna práca už je náročnejšia odborná publikácia. Má väčší rozsah a jej cieľom je preukázať, že autor vďaka štúdiu získal odborné znalosti na vedeckej úrovni. 

Vypracovanie a tiež obhajoba rigoróznej práce vedie k získaniu tzv. malého doktorátu a titulu PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, písaných pred menom. Pre získanie tzv. veľkého doktorátu je potrebné vypracovať dizertačnú prácu.

Rigorózna práca môže byť napísaná na základe predchádzajúcej bakalárskej práce či diplomovej práce, pričom je kladený oveľa väčší dôraz na vedecký ráz publikácie a kvalita je podporená aj väčším rozsahom.

Čo je to rigorózna práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Napísanie a obhajoba rigoróznej práce predstavuje spolu so zložením rigoróznej skúšky podmienky získania tzv. malého doktorátu a titulov PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, písaných pred menom.

Rigorózna práca stojí medzi diplomovou a dizertačnou prácou. Jej odporúčaná dĺžka je okolo 100 normostrán, i keď presný rozsah stanovuje každá univerzita (fakulta či katedra). Hoci sú nároky na spracovanie rigoróznej práce vyššie než u diplomky, je možné, a v praxi obľúbené, nadviazať na tému úspešne obhájenej diplomovej práce, a tak prehĺbiť alebo rozšíriť predchádzajúce bádanie.

Očakáva sa samostatný výskum, kritická reflexia zahraničnej odbornej literatúry súvisiaca s témou a schopnosť názorne prezentovať výsledky bádania.

Rigorózna práca – pomôžeme Vám so spracovaním podkladov

Ponúkame výpomoc s prípravou a písaním rigoróznej práce formou dodania kompletných podkladov, rešerše odbornej literatúry, vyhotovenie príloh, konzultácií i korektúr. Radi Vám pomôžeme s celým textom, ale i jednotlivými kapitolami rigoróznej práce.

Vzhľadom na vyššiu odbornosť a náročnosť, ktorú napísanie rigoróznej práce obnáša, budeme od Vás potrebovať čo najdetailnejšie zadanie a vstupné informácie. Vaša práca bude v rukách skúseného spracovateľa, odborníka v danej problematike, s ktorým budete po celú dobu v kontakte.