Domovská stránka » Diplomová práca

Diplomová práca

Diplomová práca je „čerešničkou na torte“ pri ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Čo je to diplomová práca a aké sú nároky na jej spracovanie?

Diplomová práca čaká každého študenta posledného ročníka magisterského študijného programu vysokej školy. Zákon o vysokých školách zakotvuje priamo povinnosť diplomovú prácu napísať a obhájiť.

Písanie diplomovej práce od vás bude teda vyžadovať starostlivosť a vážny prístup. Už len voľba témy diplomovky, starostlivé formátovanie textu, alebo len prosté stráženie termínu odovzdania práce je viac ako dôležité.

S tým všetkým vám pomôžeme. A v dobe elektronickej komunikácie nie je problém pomôcť študentom z celej SR. Stačí jeden email s témou diplomovej práce.

Úspešné obhájenie diplomovej práce pred odborovou komisiou je jednou z niekoľkých podmienok získania magisterského alebo inžinierskeho titulu. Cesta k obhajobe diplomovej práce však stojí veľa úsilia a času a neobíde sa bez skúseností s písaním záverečných prác, ktoré Vám garantuje a ponúka náš portál.

Diplomovka je rozsiahlejšia odborná štúdia (približne 50 až 90 strán a viac), ktorej povinnou súčasťou sú titulná strana (česky, anglicky), úvodný abstraktobsahpredhovor, slovenské a cudzojazyčné resumézoznamy literatúry používaných skratiek prílohy v podobe grafov, tabuliek a iných zachytení výsledkov práce.

Text diplomovej práce je prehľadne a pomocou číslovania štruktúrovaný do kapitol a podkapitol, ktoré tvoria jeho obsah, dostupný hneď v úvode práce. Diplomová práca musí ukázať, že sa autor bezpečne orientuje na poli svojho bádania, ovláda slovenskú i cudzojazyčnú terminológiu odboru, dokáže pracovať so zahraničnou i domácou odbornou literatúrou, ktorá sa viaže k téme a o ktorej má veľmi dobrý prehľad.

Výsledkom diplomovej práce je syntéza výsledkov terénneho, dotazníkového, štatistického, prípadne iného, vždy však vlastného prieskumu. V diplomovej práci sa autor zameriava na neprebádané témy alebo nazerá na známy problém a analyzuje ho inou cestou. Diplomová práca teda prináša plnohodnotný a originálny výstup, nie však v takej miere ako dizertačná práca.

Okrem samotného písania diplomovej práce je súčasťou celého procesu stanovenie harmonogramurešerší literatúry, vyhľadávanie prameňov a zdrojovzber materiáluodborné konzultácie a vecná a jazyková korektúra textu.

Diplomová práca – pomôžeme Vám so spracovaním podkladov

Ponúkame Vám pomoc s písaním, prípravou a spracovaním diplomovej práce formou dodania kompletných podkladov, rešerší odbornej literatúry, spracovanie príloh, konzultácií i korektúr. Radi Vám pomôžeme pri práci na celom texte, ale i pri spracovaní jednotlivých kapitol diplomovej práce.

Vašej diplomovej práci sa bude venovať skúsený spracovateľ erudovaný v oblasti, ktorá tvorí tému práce.

Svojím obsahom a formátom je veľmi podobná bakalárskej práci, avšak má rozsiahlejšiu formu a hlbšie rozoberá skúmanú problematiku. Po úspešnom obhájení diplomovej práce, študent získava titul Ing., Mgr., MUDr., MDDr., alebo MVDr. Hlavným účelom každej diplovej práce je prínos v študijnom odbore. Každý študent by v nej mal preukázať svoje zručnosti zvládania teoretických poznatkoch nadobudnutých počas svojho štúdia a zároveň by ich mal zvládnuť interpretovať do praktického obrazu skúmania tematiky. S týmto pomáha študentom vedúci diplomovej práce, ktorý ich nabáda k správnemu dosiahnutiu cieľa. Jednu z výsledných známok pri obhajobe práce určuje práve on, na základe skúsenosti, zručnosti a prístupu študenta počas celej doby spracovania.

Rozsah diplomovej práce je od 50 – 70 normostrán. Každá škola má vlastnú predpísanú štruktúru, až na nejaké maličkosti sú ale takmer všade rovnaké. V nasledujúcom kroku si predstavíme základné prvky diplovej práce.

1. Titulné strany – každá škola má predpísaný vzor úvodných strán diplomovej práce, ktorý vyžaduje. Obsahuje zvyčajne názov školy, tému DP, odbor študenta, meno vedúceho práce,rok, mesto a v neposlednom rade meno autora práce.

2. Čestné vyhlásenie – obsahuje vyhlásenie študenta, že jeho prácu písal sám a uviedol všetku použitú literatúru.

3. Poďakovanie – je dobrovoľná časť záverečnej práce. Študent tu vyjadruje svoju vďaku vedúcemu práce za pomoc pri vypracovaní, prípadne rodine, či človeku, ktorý mu pomohol pri štúdiu, či pri písaní záverečnej práce.

4. Diplomové práce – abstrakt

Obsahuje meno autora, typ a tému práce, rok, počet strán. Ďalej sa uvádza krátke natienenie o čom práca bude, čo je jej cieľom, koľko má kapitol a čo bude obsahovať. Na konci sa píšu kľučové slová. Abstrakt sa vždy píše v 2 jazykoch, a to v štátnom jazyku študenta a v jednom cudzom svetovom jazyku.

5. Obsah práce – oobsahuje názvy jednotlivých kapitol a ich umiestnenie v práci

6. Úvod – tvorí základ každej práce. I laik, ktorý si ho prečíta, by mal pochopiť o čo sa v práci jedná, čo bude jej cieľom, aký bude skúmať problém. Má dodať čitateľovi jednoduchý obraz o celej záverečnej práci. Našim odporúčaním je, aby si študent dal  najviac záležať práve na vytvorení úvodu. Pri diplmovej práci by mal mať rozsah 2 -3 normostrany. Je písaný voľnejším, nie príliš odborným štýlom a používajú sa jednoduché vety, či krátke súvetia.

7. Jadro – je rozdelené na 3 časti. V prvej sa študent venuje teoretickým poznatkom, v druhej opisuje danú problematiku, predstaví stanovené ciele, a potom v tretej, tej najdôležitejšej, prináša svoj vlastný názor, výskum, prieskum a výsledky jeho skúmania. Samozrejme, v poslednej časti sa píše o jeho návrhoch na riešenie danej problematiky a uverejňuje, či bol cieľ práce naplnený, alebo nie. Rozsahovo obsahuje cca 40 NS. Používajú sa odborné výrazy a odbornejší štýl písania.

8. Záver – má obsahovať krátke spísanie toho, čo práca obsahuje, popisuje obsah kapitol a uvádza, či cieľ, prípadne čiastkové ciele boli splnené. Ďalším bodom záveru je pomenovanie vlastných návrhov na skúmaný jav. Posledným bodom je nejaká vízia autora do budúcna riešenej problematiky.

9. Zoznam bibliografie – obsahuje všetky použité zdroje v práci, a to literatúru, internetové zdoje, zborníky, články,.. Mal by byť zoradené abecedne.

10. Prílohy – práca ich môže, ale nemusí obsahovať. Mali by obrázkovo priblížiť určitú časť, ktorej sa venujeme v práci. Do príloh sa zvyčajne dávajú i dlhé tabuľky.

Ako správne písať abstrakt diplomovej práce?

Nepoužívame zbytočne veľa kľúčových slov. Naozaj vypíšeme len tie, ktoré sú v práci najčastejšie. Uvedieme tak 3 – 7 kľúčových slov maximálne. Abstrakt sa vždy píše v 2 jazykoch, a to v štátnom jazyku študenta a v jednom cudzom svetovom jazyku. Ak sa formátovo vojdete do 1 strany, uvedieme oba tieto abstrakty na jednej. Ak je však rozsiahlejší, tak slovenský uvedieme na jednu stranu a v cudzom jazyku na ďalšiu. Malo by to byť zrkadlovo preložené, totožné a nie príliš dlhé. Mal by byť stručný, ale zároveň výstižný. Na preklad do cudzieho jazyka neodporúčame použiť internetový prekladač. Ak si nevieme s niečim rady, radšej požiadame o pomoc niekoho skúsenejšieho. Nakoľko prekladač v odborných termínoch prekladá „ bludy “. A nakoľko sa jedná o záverečnú prácu vysokoškolského štúdia, mala by mať tento preklad bezchybný.

Ako písať úvod diplomovej práce?

Tvorí základ každej práce. Všeobecne by mal popísať v začiatku skúmanú problematiku a až v ďalšej svojej časti by sa mal zaoberať tým, čo v práci môžeme očakávať. Má dodať čitateľovi jednoduchý obraz o celej záverečnej práci. Každý z komisie pri obhajobe si ho určite prečíta a urobí si i na jeho základe mienku o celej práci. Musí byť písaný pútavo, aby čitateľ „ dostal chuť“ si prečítať prácu i ďalej. Musí mať formálnu úpravu. Využívame odseky ale nepoužívame nejaké zvýraznenia či zmenené písmo. Môžeme na upútanie uviezť i  myšlienku od známeho autora, ktorá sa dotýka problematiky.

Ako písať záver diplomovej práce?

Záver – Autor vyjadruje svoj názor, či už pozitívny alebo negatívny a vysvetlí to. Prípadne uvedie, čo by sa malo zmeniť, upraviť. Rozsahovo by mal mať takisto ako úvod 2 – 3 strany. A taktiež by mal byť písaný voľnejším a jednoduchším štýlom. Takisto i záver môžeme ukončiť nejakým známym citátom.

Diplomová práca – často kladené otázky

Čo je to normostrana (NS) ?

Aby sa zjednotil rozsah celkovej práce, je vytvorený termín normostrana. Obsahuje 1 800 úderov vrátane medzier. Do tohto rozsahu sa nerátajú obrázky.

Čo sú kľúčové slová?

3 – 8 slov, ktoré sa v práci objavujú najčastejšie a opisujú riešenú problematiku. Uvádzajú sa i v cudzom jazyku, takisto ako abstrakt

Formálna úprava diplomovej práce

Každá škola má svoju štruktúru záverečných prác. Odporúčame naštudovanie si týchto formálnych záležitostí ešte pred samotným začatím písania, nakoľko dodatočné formálne úpravy sú niekedy náročnejšie ako samotné písanie.

Inšpirujte sa vzormi, ako majú správne vyzerať jednotlivé časti Diplomovej práce:

Abstrakt

Úvod

Jadro

Záver