Domovská stránka » Bakalárske práce

Bakalárske práce

Bakalárske práce sú často prvou väčšou prácou, ktoré čakajú študentov vysokej školy. Vašu bakalársku prácu bude hodnotiť vedúci a oponent.  Tiež sa často stáva, že magisterské štúdium bude nakoniec podkladom pre budúce povolanie študenta. Písanie bakalárskej práce teda chcete venovať viac než obvyklú starostlivosť. Je teda dôležité mať bakalársku prácu napísanú a naformátovanú správne.

Príďte sa poradiť do ProfiPodklady. Pomôžeme aj Vám kdekoľvek v SR.

Čo sú to bakalárske práce a aké sú nároky na ich spracovanie?

Úspešná obhajoba bakalárskej práce pred komisiou je jednou z podmienok získania bakalárskeho titulu. Spracovať kvalitnú bakalársku prácu si preto vyžaduje nielen odborné znalosti, ale i nemalé úsilie, čas a predovšetkým skúsenosti s písaním záverečných prác, ktoré Vám ponúka náš portál.

„Bakalárka“ je odborná štúdia stredne dlhého rozsahu (asi 30 až 60 strán), ktorá obsahuje titulnú stranu, úvodný abstrakt, dvojjazyčné resumé, prílohy, zoznam používaných skratiek a poďakovanie vedúcemu práce. Hoci by mala bakalárska práca odrážať solídny prehľad autora o téme, ktorou sa zaoberá, neočakávajú sa nové, či priamo objavné výsledky a výstupy ako u diplomovej a dizertačnej práce.

Súčasťou procesu spracovania bakalárskej práce je tiež voľba témy, vyhľadávanie odbornej literatúry, zber a analýza dát a pod.

Pri písaní bakalárskej práce je nutné ovládať terminológiu odboru, citovať serióznu odbornú literatúru (slovenské i cudzojazyčné publikácie, články, štúdie, zborníky z konferencií a i.), alebo vypracovať prehľadné grafy.

Predmetom hodnotenia je taktiež metodológia práce, vrátane zvládnutia vedeckých postupov indukcie a dedukcie, analýzy a syntézy, komparatívnej analýzy atď., rovnako ako aj formálna a jazyková stránka.

Bakalárske práce – pomôžeme Vám so spracovaním

Ponúkame pomoc s písaním a spracovaním bakalárskej práce formou dodania kompletných podkladov, konzultácií, rešeršov odbornej literatúry či korektúr textu. Radi vypomôžeme s prácou na celom texte, ale i pri spracovaní jednotlivých kapitol.

Vašej bakalárskej práci sa bude venovať skúsený spracovateľ erudovaný v oblasti, ktorá tvorí Vami zvolenú tému.

Bakalárske práce predstavujú typ záverečnej práce, ktorú študenti vypracujú a obhajujú pri ukončení prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Študent zatiaľ nemá skúsenosti so záverečnou prácou, ale popri štúdiu určite získal mnoho poznatkov z písania seminárných, prípadne semestrálnych prác, ktoré teraz zúžitkuje. Už na začiatku spracovania by mal mať riadne naštudovanú metodiku písania záverečnej práce a formálnu úpravu, ktorú škola vyžaduje. Ďalšie spracovanie podstatne zjednoduší, ak dokument, ktorý píšete, je už od začiatku správne naformátovaný.

Slangovo povedané BAKALÁRKA, je najkratší typ záverečnej práce. Rozsahovo má okolo 30 – 40 NS. Skladá sa z viacerých častí, ktoré si nižšie rozoberieme. Jednoduché rozdelenie bakalárskej práce je na dve základne časti. A to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti práce študent predstavuje svoje teoretické znalosti z danej problematiky. Rozoberá názory rôznych autorov, porovnáva ich medzi sebou a pridáva svoj vlastný názor. V praktickej časti sa venuje konkrétnemu javu, podľa zadania, opisuje jeho súčasný stav. V poslednej kapitole zvyčajne podsúva svoje návrhy na vylepšenie, zmenu, prípadne implementáciu niečoho, čo bolo vlastne výsledkom jeho práce. Nesmieme zabudnúť na to, že každá záverečná práca má mať stanovený nejaký cieľ, prípadne ciele a v jej závere je potrebné spomenúť, či tento ciel, ciele, boli splnené. Ak áno, ako, akými prostriedkami sme ich naplnili. V určitých prípadoch je možné praktickú časť vynechať, pokiaľ sa jedná o čisto teoretickú prácu, napr. z humanitných odborov, z ktorých práce neprinášajú nové poznatky, ale vysvetľujú a rozoberajú dané témy z odboru.

Bakalárske práce – základné časti:

 • titulné strany,
 • poďakovanie (nepovinné),
 • obsah,
 • úvod,
 • jadro,
 • záver,
 • zoznam použitej literatúry a
 • prílohy, ktoré, ale nie sú povinné.

Študentom odporúčame dať si výnimočne záležať na vypracovaní úvodu a záveru. Pri obhajobe si ho každý z členov komisie prejde aspoň zbežne očami. Na základe skúsenosti, si vedia urobiť názor na študenta, jeho ovládanie problematiky a jeho slovné vyjadrovanie. Z toho dôvodu je dôležité, aby úvod a záver boli „ vyšpičkované“ v každom smere. Rozsahovo by mali obsahovať 1 – 2 normostrany.

Zoznam použitej literatúry by mal byť abecedne zoradený a musí obsahovať všetky použité zdroje v záverečnej práci. Počet zdrojov pri bakalárskej práci by mal byť aspoň 15  – 20 knižných titulov, samozrejme, čo najnovšieho dátumu, 5 – 10 internetových zdrojov, zborníky, časopisy. Pre pestrosť použitej literatúry odporúčame uviezť minimálne 1 – 2 zahraničné tituly.

Pre lepšie pochopenie skúmaného javu, odporúčame používať i obrázky, ktoré práci pridajú i na vzhľade. Ak v záverečnej práci použijeme obrázky a tabuľky, je potrebné vytvoriť aj ich obsah, ktorý sa vkladá medzi hlavný obsah a úvod.

Ako písať abstrakt bakalárskej práce?

Obsahuje meno autora, typ a tému práce, rok, počet strán. Ďalej sa uvádza krátke predstavenie o čom práca bude, čo je jej cieľom, koľko má kapitol a čo budú obsahovať. Na konci sa píšu kľučové slová. Nepoužívame zbytočne veľa kľúčových slov. Naozaj vypíšeme len tie, ktoré sú v práci najčastejšie. Uvedieme tak 3 – 5 kľúčových slov maximálne.  Abstrakt sa vždy píše v 2 jazykoch, a to v štátnom jazyku študenta a v jednom cudzom svetovom jazyku. Ak sa zmestíte formátom do 1 strany, uvedieme oba tieto abstrakty na jednej. Ak je však rozsiahlejší, tak slovenský uvedieme na jednu stranu a v cudzom jazyku na ďalšiu. Malo by to byť zrkadlovo preložené, totožné a nie príliš dlhé. Mal by byť stručný ale zároveň výstižný. Na preklad do cudzieho jazyka neodporúčame použiť internetový prekladač. Ak si nevieme s niečím rady, radšej požiadame o pomoc niekoho skúsenejšieho. Nakoľko prekladač v odborných termínoch prekladá „ bludy“. A nakoľko sa jedná o záverečnú prácu vysokoškolského štúdia, mala by mať tento preklad bezchybný.

Ako písať úvod bakalárskej práce?

Úvod tvorí základ každej práce. I laik, ktorý si ho prečíta, by mal pochopiť o čo sa v práci jedná, čo bude jej cieľom, aký bude skúmať problém, natieniť hypotézy. Študentom odporúčame dať si výnimočne záležať na vypracovaní úvodu a záveru. Pri obhajobe si ho každý z členov komisie prejde aspoň zbežne očami. Na základe skúsenosti, si vedia urobiť názor na študenta, jeho ovládanie problematiky a jeho slovné vyjadrovanie. Z toho dôvodu je dôležité, aby úvod a záver boli „ vyšpičkované“ v každom smere. Rozsahovo by mali obsahovať 1 – 2 normostrany.

Ako písať jadro bakalárskej práce?

JADRO bakalárskej práce je rozdelené na dve základne časti. A to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti práce študent predstavuje svoje teoretické znalosti z danej problematiky. Rozoberá názory rôznych autorov, porovnáva ich medzi sebou a pridáva svoj vlastný názor.

V praktickej časti sa venuje konkrétnemu javu, podľa zadania, opisuje jeho súčasný stav. V poslednej kapitole zvyčajne podsúva svoje návrhy na vylepšenie, zmenu, prípadne implementáciu niečoho, čo bolo vlastne výsledkom jeho práce. Nesmieme zabudnúť na to, že každá záverečná práca má mať stanovený nejaký cieľ, prípadne ciele a v jej závere je potrebné spomenúť, či tento cieľ, ciele, boli splnené. Ak áno, ako, akými prostriedkami sme ich naplnili. V určitých prípadoch je možné praktickú časť vynechať, pokiaľ sa jedná o čisto teoretickú prácu, napr. z humanitných odborov, z ktorých práce neprinášajú nové poznatky, ale vysvetľujú a rozoberajú dané témy z odboru.

Ako písať záver bakalárskej práce?

Záver  má obsahovať krátke spísanie toho, čo práca obsahuje, popisuje v krátkosti jednotlivé kapitoly, ich obsah a uvádza, či cieľ, prípadne čiastkové ciele boli splnené. Ako sme k tomu dospeli, aké nástroje sme použili . Ďalším bodom záveru je pomenovanie vlastných návrhov na skúmaný jav. Posledným bodom je nejaká vízia autora do budúcna riešenej problematiky. Autor vyjadruje svoj názor, či už pozitívny alebo negatívny a vysvetlí to. Prípadne uvedie, čo by sa malo zmeniť, upraviť. Rozsahovo by mal mať takisto ako úvod 1 – 2  NS. A taktiež by mal byť písaný voľnejším a jednoduchším štýlom. Takisto i záver môžeme ukončiť nejakým známym citátom.

Bakalárske práce – často kladené otázky:

 1. Koľko percent zhody môže byť pri bakalárskej práci?
 • To je individuálne. Každá škola má stanovené svoje pravidlá. Avšak naším odporúčaním je nepresiahnuť 20 % – tný výsledok z centrálneho registra záverečných prác
 1. Musí bakalárská práca obsahovať zahraničné zdroje?
 • Nie nemusí. Je na každom študentovi sa rozhodnúť, z akých zdrojov bude pri vypracovaní čerpať. Ale odporúčame uviesť aj nejakú zahraničnú literatúru. Vedúci práce to majú radi. A ak Váš vedúci práce napísal nejakú publikáciu, ktorá sa danej téme venuje, musíte ho tam spomenúť.
 1. Je potrebná pri obhajobe bakalárskej práce i prezentácia?
 • Pokiaľ ju škola nevyžaduje a študent si trúfa obhajobu bez nej, tak nie je potrebná. Avšak pár minút na spracovanie prezentácie by mal každý obetovať. Čo ak náhodou pri obhajobe dostanem okno? Prezentácia je tu práve na to, aby som sa vedel napojiť a pokračovať v obhajobe.  A  okno môže dostať i ten najlepší rečník…

 

Inšpirujte sa vzormi, ako majú správne vyzerať jednotlivé časti Bakalárskej práce:

Abstrakt

Úvod

Jadro

Záver