Domovská stránka » Atestačná práca

Atestačná práca

Atestačná práca je súčasťou atestačnej skúšky. Má preukázať schopnosť autora spracovať samostatne zadanú tému s využitím recentnej a to aj cudzojazyčnej odbornej literatúry a je jeho vizitkou.

Tému atestačnej práce zadáva na záver špecializačného vzdelávania po prijatí prihlášky na atestáciu a overení splnenia všetkých predpísaných požiadaviek špecializačného vzdelávania garant odboru. Práca môže mať charakter pôvodného prehľadného referátu venovaného problematike zadanej garantom, kvalitnej kazuistickej práce, ale aj vlastnej publikácie.

Prehľadný referát venovaný problematike zadanej garantom by mal v plnom rozsahu obsiahnuť zadanú problematiku a spĺňať základné formálne požiadavky, ako sú: rozsah práce – ten nie je limitovaný, mal by mať najmenej 20 strán textu pri bežnom formátovaní v programe Microsoft Word (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5), práca sa predkladá v elektronickej podobe aj v tlačenej forme a minimálne.
Ďalej atestačná práca obsahuje úvodnú stranu – mala by obsahovať názov práce, meno a priezvisko autora, názov pracoviska, dátum vypracovania, anotáciu, kľúčové slová v slovenskom a cudzom jazyku.

Odborný text s prehľadným rozčlenením do jednotlivých kapitol a s očíslovaním jednotlivých stránok by mal byť opatrený úvodom, záverom, prípadne aj zoznamom použitých skratiek. tabuliek, grafov a obrázkov.

Zoznam literatúry vrátane cudzojazyčných prameňov by mal byť spracovaný podľa štandardných citačných noriem, odkazy na použitú literatúru musia byť v texte uvedené náležitým spôsobom.

Pripravíme vám profipodklady k vašej práci a veľmi radi vám pomôžeme pri jej spracovaní čo sa týka vami požadovaných výstupov alebo zakomponovania príloh do práce. Poskytnutie našej služby je bezkonkurenčné, zaručujeme vysokú kvalitu a 100 percentnú serióznosť. Služba zahŕňa spracovanie podkladov k práci podľa vašich požiadaviek, nie vypracovanie celej práce podľa požiadaviek školy.