Domovská stránka » Seminárna práca

Seminárna práca

Seminárna práca je zvyčajne kratší útvar s rozsahom do 10 NS. Samozrejme, niekedy môže byť rozsah i vyšší, to však záleží od zadania. Musí obsahovať všetky formálne náležitosti ako každá záverečná práca. Teda musí obsahovať titulnú stranu, obsah, úvod, jadro, záver a zoznam použitej literatúry. Takisto ako aj iné druhy záverečných prác, aj semestrálna práca môže obsahovať nepovinné prílohy.  Úvod práce by mal jasne  opisovať problém, či výskumnú otázku, teda popis toho, čím sa študent v nej bude zaoberať, postup tvorby a jemný náčrt štruktúry práce.

Seminárna práca by mala obsahovať teoretické znalosti z danej problematiky. Jej teoretická časť je vlastne stručná analýza literárnych zdrojov. Je dôležité, aby študent mal naštudovanej viac literatúry či prameňov z danej problematiky a do svojej práce uviedol len nejaký ten „výcuc“. Teda to, čo on považuje za najdôležitejšie k danej téme. Musí s literatúrou vedieť pracovať, aby dal teoretickej časti požadovanú štruktúru a obsah. Teda, aby to nevyzeralo, že je to len odniekiaľ skopírované. Každá informácia v teoretickej časti musí byť riadne odcitovaná a parafrázovaná. V seminárnej práci sa veľmi často nepoužívajú priame citácie.

Ďalšia časť je venovaná vlastnému spracovaniu. Teda študent tu predstavuje vlastné názory na preberanú problematiku. Pri známkovaní práce sa kladie najväčší dôraz práve na túto časť. Študent si tu však musí dať pozor, aby sa neodklonil od zadania a venoval sa len téme, ktorá mu bola pridelená.

V závere práce by sme sa znova mali zmieniť o cieli, ktorý bol stanovený už v úvode. Popíšeme, či sa nám ho podarilo naplniť a aké prostriedky sme na to využili.  Dôležitou súčasťou seminárnej práce by mal byť záver. Musí obsahovať nejakú autorovú víziu do budúcna rozoberanej problematiky.  Autor by mal v závere takisto uviezť i prínos tejto práce.

Seminárna práca je poddruh záverečnej práce a preto musí spĺňať všetky jej štandardy. Musí byť pravopisne a štylisticky dokonalá, pretože aj toto je súčasťou výslednej známky. Mala by byť písaná odborne a radšej v kratších súvetiach.

Ako písať úvod seminárnej práce?

Úvod  v seminárnej práci by mal mať max 0,50 – 1 NS. Mali by sme v ňom popísať skúmaný problém, prípadne objekt, ktorým sa v práci budeme zaoberať. Mal by byť písaný voľnejším štýlom, aby mu rozumela i laická spoločnosť. Formálnu úpravu dodržiavame na základe odorúčania školy, rozdeľujeme i na odseky, aby to bolo viditeľné i na prvý pohľad. Ako pri každej práci na písaní úvodu si dávame záležať, lebo je to práve tá časť, ktorú si prečíta takmer každý.

Ako písať jadro seminárnej práce?

Jadro seminárnej práce by malo obsahovať teoretické znalosti z danej problematiky. Rozdeľuje sa na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je vlastne stručná analýza literárnych zdrojov. Je dôležité, aby študent mal naštudovanej viac literatúry, či prameňov z danej problematiky a do svojej práce uviedol len nejaký ten „výcuc“. Teda to, čo on považuje za najdôležitejšie k danej téme. Musí s literatúrou vedieť pracovať, aby dal teoretickej časti požadovanú štruktúru a obsah. Teda, aby to nevyzeralo, že je to len odniekiaľ skopírované. Každá informácia v teoretickej časti musí byť riadne odcitovaná a parafrázovaná. V seminárnej práci sa veľmi často nepoužívajú priame citácie. Praktická časť je venovaná vlastnému spracovaniu. Teda študent tu predstavuje vlastné názory na preberanú problematiku. Pri známkovaní práce sa kladie najväčší dôraz práve na túto časť. Študent si tu však musí dať pozor, aby sa neodklonil od zadania a venoval sa len téme, ktorá mu bola pridelená. Musí uvádzať vlastné názory a mal by uviezť i jeho návrh na riešenie daného problému.

Ako písať záver seminárnej práce?

Záver seminárnej práce by znova mal spomenúť cieľ, ktorý bol stanovený už v úvode. Popíšeme, či sa nám ho podarilo naplniť a aké prostriedky sme na to využili.  Musí obsahovať nejakú autorovú víziu do budúcna rozoberanej problematiky. Autor by mal v závere takisto uviezť i prínos tejto práce. Takisto by ale mali byť používané jednoduché vety a uvoľnenejší štýl písania. V závere by malo byť vlastne zhrnuté všetko to, o čom práce je.

 

Seminárna práca – často kladené otázky

  1. Musí byť aj seminárna práca originálne dielo?
  • Každá práca, pod ktorú sa autor podpíše, musí byť originálnym dielom. Nemôžem sa predsa podpísať pod niečo, čo som od niekoho odpísal a neuviezť ho tam ako autora.
  1. Musí mať seminárna práca formálnu úpravu?
  • Formálna úprava je časťou výslednej známky. Každá škola má svoju vlastnú metodiku písania, kde sú uvedené  požiadavky na spracovanie jednotlivých prác.
  1. Koľko zdrojov má mať seminárna práca?
  • Tento parameter je individuálny. Záleží to od náročnosti spracovania. Odporúčame avšak uviezť minimálne 10 zdrojov pri 10 stranovej seminárnej práci. Všetky zdroje byť však mali byť dôveryhodné a riadne uvedené v zozname literatúry.

 

Čo je to seminárna práca a aké sú nároky na jej spracovanie? 

Seminárna práca, v skratke seminárka, je písomná úloha a jej odovzdanie v riadnom termíne je tiež  podmienkou na získanie zápočtu na vysokej alebo vyššej odbornej škole (sporadicky seminárnu prácu píšu i stredoškoláci).

Seminárna práca, na rozdiel od referátu, obvykle nie je určená na ústny prednes, zato sa vyžaduje splnenie elementárnych náležitostí odborného textu.

Rozsah i forma seminárky sú rôzne v závislosti od odboru, predmetu alebo požiadaviek učiteľa. Maximálna dĺžka však spravidla nepresahuje 9000 znakov, t. j. 5 normostrán.

Kvalitná seminárna práca predpokladá kritickú reflexiu odbornej literatúry a schopnosť citovať z nej tak, ako stanovuje citačná norma. Samotný text by mal prinášať samostatné analytickékomparatívne či syntetické uchopenie témy.

Seminárna práca sa člení na úvod, jadro, záver, súčasťou je zoznam literatúry a prameňov, niekedy titulná strana, obsah a prílohy.

Pomôžeme Vám so spracovaním seminárnej práce

Od vypracovania a odovzdania seminárnej práce závisí, či obdržíte zápočet a ukončíte predmet. Pokiaľ si neviete rady s témou alebo nemáte čas, zverte napísanie seminárnej práce nám!

Spracujeme kompletné podklady k Vašej seminárnej práci a svoju povinnosť splníme, aj pokiaľ ide o prílohy a ďalšie požadované výstupy.

O Vašu seminárnu prácu sa postarajú skúsení a erudovaní spracovatelia so znalosťami z potrebného odboru.

Inšpirujte sa vzormi, ako majú správne vyzerať jednotlivé časti Seminárnej práce:

Úvod

Jadro

Záver