Domovská stránka » Blog » Bakalárska práca

Bakalárska práca

Bakalárska práca je záverečnou prácou a píše sa pri ukončení prvého stupňa  vysokoškolského štúdia. Po úspešnom obhájení a zoštátnicovaní študent získava titul Bc. – bakalár.

Zadanie bakalárskych prác študenti dostávajú zvyčajne na začiatku tretieho ročníka, ale stáva sa. Školy ponúkajú široký výber tém, ktoré sa týkajú daného odboru. Študent si však môže navrhnúť i vlastnú tému, ktorá mu je niečím blízka. Tú mu však musí schváliť školská komisia.

Pokiaľ všetko prebehne v poriadku a študent má úspešne registrovanú tému bakalárskej práce, môže začať zhromažďovať materiál potrebný na písanie. Dôležité je, si uvedomiť, že všetky zdroje použité k tvorbe bakalárskej práce, musia byť riadne označené, prípadne odcitované. V opačnom prípade sa môže jednať o plagiát, čo môže pri konečnej antiplagiátorskej kontrole spôsobiť problémy obrovských rozmerov.

Už na počiatku spracovania je dôležité, aby študent vedel, čo bude celá bakalárska práca obsahovať. Čiže si vytvorí osnovu celej práce.  Samozrejme, táto osnova sa môže počas spracovania meniť, resp. dopĺňať.  Bakalárska práca býva zvyčajne v rozsahu 30 – 60 normostrán, to záleží od konkrétnej školy. Občas platí i pravidlo, menej je niekedy viac.

Prvou dôležitou časťou bakalárskej práce je vytvorenie teoretickej časti. Tu študent uplatňuje svoje teoretické poznatky, a využíva k spracovaniu dostupnú literatúru, či odborné články. Je dôležité, aby pri spracovaní bakalárskej práce využíval overené zdroje, ktoré v spracovaní riadne označí a odcituje. Snaží sa využívať, čo najmenej priamych citácií a text z dostupných zdrojov sa snaží previezť do vlastnej reči, čiže parafrázovať. Teoretická časť by mala tvoriť približné jednu tretinu bakalárskej práce.

Druhou, najdôležitejšou časťou bakalárskej práce je praktická časť, kde sa študent venuje už nejakému konkrétnemu problému.  Na začiatku riadne definuje problém, podáva o ňom informácie, prípadne porovnáva s podobnými problémami. Na základe analýz, prípadne dotazníkového šetrenia získava výsledky, ktoré neskôr využije k spracovaniu návrhov na riešenie danej problematiky. Pre napísanie tejto časti je potrebné mať odborné znalosti či osobné skúsenosti. Rozsah praktickej časti je zvyčajne od 20 do 40 normostrán.

Úvod a záver bakalárskej práce odporúčame písať vždy až na koniec. Nakoľko je možné, že sa kostra práce bude niekoľkokrát meniť, tak, aby sme ho zbytočne neprepisovali na sto krát. 😀