Domovská stránka » Blog » Centrálny register záverečných prác

Centrálny register záverečných prác

CRZP, teda Centrálny register záverečných prác je systém, ktorý funguje od roku 2010. S týmto pojmom sa úzko spája kontrola originality každej odovzdanej práce. Neexistuje študent, ktorý by sa s týmto systémom nestretol. Systém slúži vysokým školám a univerzitám ako centrálny register, do ktorého sa vkladajú všetky typy záverečných prác, teda bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce a sú v tomto systéme, teda registri uložené 70 rokov.

CRZP Centrálny register záverečných prác

Každý študent má pri odovzdaní záverečnej práce právo vyjadriť sa, či súhlasí alebo nesúhlasí s vložením práce do tohto registra a takisto rozhodnúť, v akom rozsahu bude práca v registri uložená. Študent môže dať súhlas len s vložením názvu práce, no nemusí súhlasiť s vložením jej obsahu. Tým pádom bude zverejnené len meno študenta, univerzita a pod., teda identifikačné údaje autora práce, jeho školiteľa a takisto abstrakt a kľúčové slová.

Každá odovzdaná záverečná práca prejde kontrolou originality. No ale nepredbiehajme. Najskôr je práca vložená do školského / univerzitného systému a následne do Centrálneho registra záverečných prác. Register tak po dokončení kontroly zahlási percento zhody, teda po prekontrolovaní práce s ostatnými prácami v registri zistí, aká vysoká zhoda je s ktorou prácou. Pokiaľ je text práce správne parafrázovaný a autor pridá aj vlastné úvahy a domnienky, niet sa čoho báť.

Zo skúseností vieme, že zhoda sa vyskytuje hlavne v citovaní legislatívy, alebo v citovaní autorových myšlienok. Taký text sa dáva do úvodzoviek a autor práce vysvetlí dôležitosť tejto citácie, teda to, prečo sa rozhodol autora bibliografie citovať. Pokiaľ sa v texte práce nenachádza veľa citácií a text je parafrázovaný, nehrozí vysoká zhoda.

Výsledok kontroly, ktorý ukáže CRZP, je vyjadrený, ako sme už spomínali, v percentách. V hlavičke tohto dokumentu je uvedená celková zhoda s inými prácami a ďalej sú postupne rozpísané všetky zhody s príslušnými percentami, ktoré sa v daných prácach vyskytovali. Ďalšou časťou tohto dokumentu je celý text práce, pričom červeným písmom je označená zhoda, ktorú register vyhodnotil.