Domovská stránka » Blog » Citácie v bakalárskej práci

Citácie v bakalárskej práci

Pri tvorbe nielen bakalárskej, ale aj akékoľvek inej záverečnej alebo seminárnej práce, je nutné, aby bol spomenutý všetok prevzatý materiál podľa stanovených citačných noriem. Najčastejšie užívanou citačné normou je ISO 690, ale na každej fakulte môže byť uplatňovaná buď jej upravená verzia, alebo vlastná citačná norma fakulty. Tieto informácie je vždy nutné naštudovať si ešte pred začiatkom písania bakalárskej alebo inej práce, a jednotný spôsob citovania potom užívať naprieč celým textom.

Spôsob citácie v bakalárskej práci: S ohľadom na fakt, že bakalárska práca je pomerne rozsiahlym textom, často sa používajú skrátené citácie prostredníctvom poznámok pod čiarou. Poznámka pod čiarou obsahuje len informácie o autorovom priezvisku, názve knihy alebo článku, roku vydania a čísle strany, z ktorej je citácia prevzatá. Citácie v poznámke pod čiarou potom môže vyzerať napríklad takto: NOVÁKOVÁ, Korporátne využitie fosforu v praxi. 2008, s. 79. Kompletné bibliografický záznam je potom uvádzaný v zozname použitých zdrojov, kde môže vyzerať napríklad takto: NOVÁKOVÁ, Petra. Korporátne využitie fosforu v praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 178 s. ISBN 478-60-247-2489-8. Okrem citácií pod čiarou je možné používať aj tzv. Harvardskej citácie, pri ktorých je citovaná pasáž označená napríklad takto: Podľa MACHEK (1997, s. 182) je rozoberanie problematika označovaná ako … Ďalšiou podobou citácií sú číselné odkazy, keď všetky citované odseky sú označené hranatou zátvorkou s číslom. Pod konkrétnym číslom sú potom v zozname citácií v závere práce uvedené jednotlivé zdroje.

Ako v bakalárskej práci rozoznať citáciu od parafrázy? V prípade, že v práci  používate text, ktorý je doslovne prevzatý z diela iného autora, je nutné ho označiť ako priamu citáciu. Pod priamou citáciou rozumieme odlíšenie textu kurzívou od iného textu, a jeho oddelenia úvodzovkami. Za takúto citáciu opäť uvádzame autora, publikáciu a číslo strany z ktorej sme text prevzali. Existuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého by žiadna záverečná práca nemala obsahovať viac ako 10% priamych citácií. Ak potrebujeme v bakalárskej práci prevziať myšlienky iných autorov, je preto častejšie používané tzv. Parafráza, keď text iného autora preformulujú vlastnými slovami, avšak zachováme jeho význam a hlavné myšlienky. Za taký text opäť uvádzame zdroj.

Ako v prípade priamej citácie, tak v prípade parafrázy je vždy nutné uvádzať adekvátne zdroje, inak by Vaša práca mohla byť označená za plagiát. Uvádzanie zdrojov je nutné nielen u prevzatých textov, ale aj obrázkov, tabuliek a grafov. Ak si neviete s citáciami rady, kontaktujte nás, pomôžeme Vám!