Domovská stránka » Blog » Hodnotenie bakalárskej práce

Hodnotenie bakalárskej práce

Hodnotenie bakalárskej práce vždy vzbudzuje u absolventov vysokých škôl veľkú zvedavosť a záujem, no nie je na tom nič zvláštne, pretože každý z vás chce vedieť, čo môže pri obhajobe bakalárskej práce očakávať a aké sú možnosti a kritériá jej hodnotenia. Nuž, aby hodnotenie bakalárskej práce dostalo racionálny charakter, sú potrebné vhodné pravidlá a kritériá.

Bakalársku prácu posudzuje vedúci a oponent (vo vzťahu k bakalárskej práci musí mať oponent minimálne doktorandské vzdelanie). Ak je medzi vedúcim / školiteľom a oponentom výrazný rozpor v hodnotení práce, o jej pripustení k štátnej skúške rozhodne dekan, ktorý sa môže poradiť s druhým oponentom.

Na druhej strane, určenie celkovej (výslednej) známky za študijný výsledok, ktorý je treťou časťou štátnej skúšky, je v kompetencii skúšobnej komisie. Táto známka sa vypočítava na základe aritmetického priemeru všetkých známok získaných počas štúdia, ako aj na základe známky za bakalársku prácu a známky za štátnu skúšku.

Hodnotenie bakalárskej práce

Špecifické pravidlá pre hodnotenie bakalárskej práce

Aby sme uspokojili zvedavosť našich čitateľov, teda budúcich potenciálnych klientov, nižšie uvádzame špecifické pravidlá, ktoré platia pri hodnotení bakalárskych prác:

Základné kritériá pre hodnotenie diplomových prác sú:1. Procesné kritériá – spočívajú v splnení požiadaviek na bakalárske práce, ktoré stanovuje rektor danej univerzity a sú zaznamenané v smernici univerzity. Upozorňujeme, že každá univerzita má iné pravidlá a postupy. Preto je najlepšie si ich vyhľadať na stránke tej, ktorej vzdelávacej inštitúcie, kde študujete, alebo požiadať o pomoc na dekanáte.2. Kritériá týkajúce sa obsahu a formy hotovej bakalárskej práce:

Hmotné požiadavky zahŕňajú nasledovné:

Správna konštrukcia práce – podriadená logike inferencii a hierarchickému usporiadaniu. Súlad obsahu bakalárskej práce s jej názvom. Schopnosť formulovať tému práce (tak, aby súvisela so študijným odborom) a primerané zdôvodnenie jej výberu a dôležitosti. Inovácia v prístupe k téme a jej rozvoj.

Schopnosť autora danej práce správne prezentovať problematiku, ktorú skúma.

Precízna formulácie výskumného problému/predmetu úvahy v práci, jeho spresnenie a šikovné zakomponovanie do literatúry predmetu.

Určenie účelu a rozsahu výskumu a spresnenia metodiky práce.

Hodnotenie spôsobu dosahovania pracovných cieľov.

Formulovanie tézy, teda hlavného posolstva výskumnej práce, ktorej priebeh by mal smerovať k dokázaniu tejto tézy, jej overeniu, vyvráteniu alebo falšovaniu – v prípade preukázania argumentov založených o vedeckých poznatkoch alebo neschopnosti vykonať presný dôkaz.

Analýza/syntéza predmetu výskumu, ako aj podrobný popis spôsobov riešenia daného problému/problémov s využitím vhodných analytických nástrojov alebo výskumných techník, metód a nástrojov (ak je predmetom práce výskumný problém ).

Hodnotenie výberu výskumných metód, výskumných nástrojov a výskumných techník a zdôvodnenie ich použitia.

Primeraná zvedavosť autora bakalárskej práce, diskusia a jeho schopnosť prezentovať výsledky svojho výskumu.

Napísanie presného zhrnutia (zovšeobecnené a podrobné závery).

Zoznam použitej a citovanej literatúry v práci, ako aj prípadných iných materiálov použitých v procese písania práce (zdroje týchto informácií, bibliografia).

Naznačenie možnej praktickej aplikácie výsledkov bakalárskej práce, alebo využitie napríklad na prednáškach, publikáciách…