Domovská stránka » Blog » Praktická časť diplomovej práce

Praktická časť diplomovej práce

Výskumná / praktická časť diplomovej práce je najdôležitejšou časťou  – určuje známku. Ak to robíte veľmi dobre, dokážete obhájiť aj nekvalitnú prácu. Vždy sa pozorne číta a kontroluje. S obsahom výskumnej kapitoly vždy dostanete podrobnú otázku k obhajobe.

Prečo je teda táto časť diplomovej práce taká dôležitá?

Po počiatočnej fáze teoretických štúdií zvyčajne nasleduje vhodný empirický výskum, pretože najmä na jeho základe možno odôvodniť vedecké tvrdenia, overiť existujúce vedecké paradigmy a teórie a vybudovať nové vedecké systémy, ktoré rozšíria všeobecný rozsah vedeckých teorémov.

Praktická časť diplomovej práce

Vedecký výskum vyžaduje od výskumníka vhodné správanie a mnohé ušľachtilé vlastnosti. Medzi najdôležitejšie z nich patrí napr.: zvedavosť, intuícia, komplexné vedomosti, objektivita, kognitívne schopnosti, spoľahlivosť, vynaliezavosť, … atď.

Už vieme, že každá výskumná činnosť je charakteristická snahou o zisťovanie pravdy o tej časti reality, ktorú výskumník skúma a ktorá je predmetom jeho záujmu; a čím komplexnejší je predmet skúmania v danej diplomovej práci (bakalárska práca, diplomová práca, inžinierska práca), tým sofistikovanejšie musia byť metódy učenia. Vedecký výskum musí prebiehať podľa presne definovaného plánu/systému a vyžaduje od výskumníka množstvo činností.

Praktická časť diplomovej práce – fázy

Radi by sme vám pripomenuli, že výskumné aktivity zahŕňajú nasledujúce fázy:

Položenie výskumného problému (okolo ktorého sa výskumník pohybuje),

Stanovenie premenných (závislých a nezávislých) a ukazovateľov,

Formulovanie hypotéz (mali by byť zahrnuté, keď autor danej diplomovej práce – napr. diplomovej práce – predpokladá stanovenie vzťahu medzi premennými.

V prípade diagnostického / deskriptívneho – vysvetľujúceho výskumu však možno hypotézy vynechať),

Vytváranie a prijímanie výskumných nástrojov,

Výber správnej výskumnej metódy a výskumnej techniky,

Správna organizácia výskumného procesu,

Písanie o oblasti výskumu,

Výber výskumnej vzorky,

Analýza zozbieraného výskumného materiálu, ktorý je základom pre získanie odpovedí na položené výskumné otázky.

Každá z vyššie uvedených etáp predstavuje reťazec výskumných udalostí/sekvenciu cyklických aktivít. Všetky dané prvky ovplyvňujú ďalšie a tieto prvky ovplyvňujú ďalšie… atď. Všetci spolu však – spolurozhodujú o hodnote zozbieraného výskumného materiálu.

Vážení študenti, po napísaní metodologickej časti vašej diplomovej práce nastal čas rozpracovať empirickú kapitolu vašej diplomovej práce (bakalárska práca, diplomová práca, inžinierska práca) a analyzovať materiál vlastného výskumu, ktorý sa vám podarilo zozbierať. Pretože po vykonaní výskumu by mal byť jeho cyklus uzavretý vhodným spôsobom – systematizáciou a rozpracovaním získaných výsledkov (t. j. prezentovaním technickej a štatistickej stránky procesu výskumu).

Ako napísať empirickú časť diplomovej práce?

Aká je analýza a interpretácia výsledkov vlastného výskumu (diskusia o výsledkoch)?

Napísanie empirickej časti by sa malo začať krátkym úvodom/úvodom o obsahu – tejto časti diplomovej práce (každá nasledujúca kapitola musí začínať stručným úvodom).

Táto časť môže byť napísaná dvoma spôsobmi. Odporúčame prvú možnosť, a to, že kritériom pre rozdelenie „Analýzy a interpretácie výsledkov vlastného výskumu“ do podkapitol je počet a obsah výskumných problémov (t. j. obsah textu nasledujúcich podkapitol závisí od diskutovaného výskumného problému). Preto by v každej podkapitole mala byť vykonaná dôkladná analýza a interpretácia výsledkov výskumu týkajúcich sa konkrétneho výskumného problému.

Tím našich autorov / spracovateľov vám dokáže byť v tomto smere nápomocný. Spracujeme pre vás podklady k praktickej časti vašej bakalárskej práce na 100 percentnej úrovni.