Domovská stránka » Blog » Tvorba diskusie diplomovej práce

Tvorba diskusie diplomovej práce

Na začiatku je dobré si povedať, aký má význam v diplomovej práci diskusia vôbec. Najdôležitejším účelom diskusie je prenesenie výsledkov realizovaných výskumných činností do kontextu daného problému, a to z úplne jednoduchého dôvodu.

S veľkou pravdepodobnosťou nie ste prvým  autorom, ktorý sa zaoberal danou problematikou, rovnako ani posledným, ktorý sa bude podobnej téme venovať. Každý výskumník však v priebehu svojej práce dosahuje trochu iné výsledky, a preto je dobré porovnávať a vyhodnocovať vzájomne, pretože dve výskumy nikdy nedokážu dosiahnuť úplne rovnaké výsledky.

V rámci obsahu diskusie Vášho textu by sa mal okrem iného jasne opísať prínos Vašej výskumnej činnosti a celkovo predložený text. Je dobré zhodnotiť dosiahnuté výsledky s inými výskumami na rovnakú alebo podobnú tému a ďalej ich rozložiť. Pozrite sa na ne z rôznych hľadísk, skúste sa zamerať na ich praktický prínos alebo využitie a podobne.

V prípade, že máte nejakú tému, v ktorej to nie je možné, skúste aspoň formulovať niektoré odporúčania pre prax alebo popíšte predpokladané vplyvy daného problému z hľadiska blízkeho časového horizontu. Kritický pohľad na výsledky svojej výskumnej činnosti môžete prijať dvoma spôsobmi, či už v rámci autorskoprávnej reflexie, alebo vo vzťahu k okoliu.

V priebehu vypracovania ste určite narazili na mnoho výskumníkov a autorov, ktorí propagujú úplne opačnú teóriu alebo dosiahli diametrálne odlišné výsledky, ako je tomu pri Vašom výskume.

Skúste sa teda zamyslieť nad tým, kde sú pôvodné rozdiely. Ako už bolo uvedené vyššie, žiadne dve výskumy nikdy nedokážu dosiahnuť úplne rovnaké výsledky a rozdiely sú v vedeckej činnosti žiadúce, a preto nemusíte porovnávať výsledky jednotlivých výskumov navzájom. Použil autor iné metodické postupy? Inú výskumnú alebo štatistickú metodou? Uveďte, ale nikdy sa nezapracujte do pozície hodnotiteľa, ktorý útočí alebo pohŕdá. Buďte kolegiálny, pretože vždy môže existovať niekoľko unikátnych spôsobov riešenia danej problematiky, a Vy si nemôžete byť úplne istý, že to je jediný správny.

Poslednou súčasťou diskusie je polemika nad dosiahnutými výsledkami a používanými postupmi. Môže mať formu zamyslenia nad tým, aké by boli výsledky výskumu, ak by sa použili iné metódy alebo postupy. V prípade, že by ste mali urobiť celý výskum znovu, postupovali by ste rovnako, alebo by ste boli poučení z predchádzajúcich chýb, vydali sa iným spôsobom? Popíšte to. Mala by táto zmena vplyv na výsledky Vášho výskumu? Aký podľa podľa vás bol? Na tieto zdanlivo jednoduché otázky je pomerne ťažké odpovedať, a nie každý autor je toho schopný, ale aj úsilie sa cení, a v očiach oponenta a vedúceho práce dobre a efektívne spracovaná polemika môže určite zlepšiť konečné hodnotenie práce.

Nedarí sa vám po prečítaní tohto článku diskusiu vytvoriť? Neváhajte nám zaslat nezávaznú objednávku prostredníctvom nášho objednávkového formulára a môžeme Vám s tým pomôcť.