Domovská stránka » Blog » Vzor ročníkovej práce 

Vzor ročníkovej práce 

V nasledovnom článku Vám ukážeme vzor ročníkovej práce.

ÚVOD

Každý dobre a kvalitne vypracovaný individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie vychádza z rehabilitácie. Rehabilitácia (lat. habilis – schopný, re – obnova) svojím komplexným terapeutickým prístupom umožňuje opäť nadobudnúť stratené motorické a psychické schopnosti po chorobe alebo úraze, prípadne dosiahnuť maximálnu možnú úpravu zmeneného zdravotného stavu pacienta alebo zlepšiť kvalitu života. Znamená to reaktiváciu a sociálne začlenenie pacienta do života a jeho prijatie ireverzibilných dôsledkov porúch zdravia. V zdravotníctve sa táto problematika rieši v rámci horizontálnej a vertikálnej liečebnej rehabilitácie. Vertikálna liečebná rehabilitácia je proces, pri ktorom rehabilitácia napomáha odstraňovať následky choroby alebo úrazu s cieľom dosiahnuť pôvodný zdravotný stav. Horizontálna liečebná rehabilitácia sa uplatní v situácii, keď sú následky choroby, úrazu alebo vrodenej chyby trvalé. Cieľom je teda kompenzovať postihnutie a dosiahnutie čo najvyššiu kvalitu života. Špeciálnym cieľom liečebno-rehabilitačného procesu je reštitúcia funkcií orgánov, systému alebo človeka ako celku.

Vzor ročníkovej práce – TEORETICKÁ ČASŤ

Vymedzenie základných pojmov

V roku 1981 bola definícia  rehabilitácie rozšírená a hovorí, že rehabilitácia obsahuje všetky prostriedky smerujúce k zmenšeniu tlaku, ktorý spôsobuje handicap a usiluje sa o spoločenské začlenenie postihnutého. K cieľom a výstupom rehabilitácie patrí predovšetkým zmiernenie či odstránenie funkčných obmedzení, zmenšenie závislosti, zníženie a skrátenie potreby ústavnej starostlivosti, zlepšenie sociálnej integrácie a zlepšenie kvality života (Holmerová, 2014).

Rehabilitácia ako spoločenský jav predstavuje procesy „znovuuschopňovania“ pri nerozvinutí, strate alebo poškodení určitých schopností človeka.  Ako špecifický nediferencovaný jav, ktorý predstavuje snahy o obnovenie rôznych schopností, sprevádza rehabilitácia celý vývoj človeka (Janiš, Skopalová, 2016).

Podľa Prudkej (2015, s. 25) sa „pojem rehabilitácie používa príliš široko preto ju delí na rehabilitáciu prechodnú a permanentnú.“ Rehabilitácia prechodná – krátkodobá je to následná starostlivosť bezprostredne nadväzujúca na liečebnú, ktorá vedie k upevneniu  úplného obnovenia zdravia a normálnej kvality života.

Rieši sa prevažne na úrovni liečebnej rehabilitácie v zdravotníckych zariadeniach. Rehabilitácia permanentná – dlhodobá, ktorá je určená pre ľudí s dlhodobým alebo trvalým zdravotným poškodením ťažších stupňov.  Spravidla je spojená s trvalým narušením kvality života. Rieši sa sčasti liečením, ale hlavne prostriedkami sociálnej, pedagogickej a pracovnej rehabilitácie v zariadeniach zdravotných a zariadeniach sociálnych služieb.

PRAKTICKÁ ČASŤ

Popis činností procesu individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie

V tejto časti ročníkovej práce sa zameriame na popis činností procesu individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie, ktorý prebieha v zariadeniach sociálnych služieb. Nakoľko je stále pandémia, telefonicky sme sa spojili so sociálnym pracovníkom jedného zariadenia SS, ktorý si na nás našiel čas a podrobne nám popísal popis činností, ako idú zaradom. Poskytol nám mailom aj materiály, z ktorých sme čerpali.

Popis činností procesu [číslovanie a názvy sú podľa diagramu procesu]

Štúdium záznamov z adaptačného procesu prijímateľa SS a záznamu z posúdenia

Kľúčový pracovník si naštuduje /obnoví informácie z Autobiografického portrétu prijímateľa SS. Kľúčový pracovník si naštuduje záznam z adaptačného procesu prijímateľa SS (→ Proces prijímania a prepúšťania prijímateľa SS) a záznam z posúdenia stavu (eMKa → Proces opatrovania) a pripraví si ich na stretnutie interdisciplinárneho tímu (IT). Individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie (IP-P SRHB) sa pripravuje po adaptovaní sa prijímateľa SS → Proces prijímania a prepúšťania prijímateľa SS. Pripraví sa na úvodné stretnutie s prijímateľom SS prostredníctvom otázok štruktúrovaného rozhovoru. Naplánuje úvodné stretnutie s prijímateľom SS, oznámi prijímateľovi SS dátum a miesto stretnutia.

Úvodné stretnutie s prijímateľom SS k tvorbe IP-P SRHB

Kľúčový pracovník si v spolupráci s plánovacím a podporným tímom preberie prijímateľa SS na úvodné stretnutie k tvorbe IP-P SRHB. Kľúčový pracovník vykoná úvodné stretnutie a urobí zápis do formulára Štruktúrovaný dotazník k sociálnej rehabilitácii prijímateľa SS.

Tím našich autorov / spracovateľov vám dokáže byť v tomto smere nápomocný. Spracujeme pre vás podklady k praktickej časti vašej bakalárskej práce na 100 percentnej úrovni.