Domovská stránka » Blog » Vzorová bakalárska práca

Vzorová bakalárska práca

V nasledovnom článku si ukážeme, ako vyzerá vzorová bakalárska práca.

Profesia sestry patrí u nás k tým najmenej oceňovaným profesiám. Táto práca si vyžaduje veľa obeti a odmena často nezodpovedá množstvu a dôležitosti vykonanej práce. Preto si veľmi vážime ľudí, ktorí sa venujú tomuto študijnému odboru, a tu prezentované materiály môžu pomôcť k získaniu vytúženého diplomu. Téma magisterskej práce v ošetrovateľstve sa môže týkať mnohých aspektov, najčastejšie striktne medicínskych, v ktorých sa často pokúša zistiť, koľko vedia Slováci o konkrétnych medicínskych situáciách, ako sú: rakovina prsníka, primárna a sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení, choroby alebo kvalitný život po operácii. Často sa téma práce odvoláva aj na to, ako povolanie sestier vplýva na pacientov, prípadne ako na nich vplýva stres a riziko spojené s ich prácou.

Vzorová bakalárska práca – úryvok z úvodu:

Transplantácia orgánov, tkanív a buniek je jednou z najdôležitejších a najúčinnejších metód terapie. Umožňuje predĺžiť životnosť, no čo je dôležitejšie, zvyšuje aj jej kvalitu. V súčasnosti ide o dynamicky sa rozvíjajúci odbor lekárskej vedy. Napriek pokroku moderných technológií majú transplantační lekári ťažkosti s dostupnosťou orgánov, keďže ľudí, ktorí ich potrebujú, pribúda. Najväčšou výzvou klinickej transplantológie je stále získavanie väčšieho počtu orgánov od žijúcich a mŕtvych darcov ako predtým. Dôležitou aktivitou je propagácia vedomostí v oblasti transplantácií pri zachovaní zrozumiteľnej formy. To môže prispieť k zvýšeniu informovanosti verejnosti a zlepšeniu postoja k problematike transplantácií.

 

Úryvok z teoretickej časti:

Metódy detekcie a diagnostiky rakoviny prsníkaOdporúčania pre mamografiu sa v jednotlivých krajinách líšia. V Spojených štátoch sa mamografia odporúča každé dva roky ženám vo veku 50 až 74 rokov a neodporúča sa ženám, ktoré majú viac ako 75 alebo 40 až 49 rokov (US Preventive Services Task Force. Skríning rakoviny prsníka, Ann Intern Med 2016). Bezplatné mamografické vyšetrenia na Slovensku pre ženy vo veku 50-69 rokov sú vďaka Populačnému programu včasného záchytu rakoviny prsníka. Takéto programy existujú v mnohých európskych krajinách na západ od Slovenska už viac ako 20 rokov (Didkowska J. 2010).

Onkologická únia, mimovládna organizácia združujúca ľudí zapojených do boja proti rakovine, neodporúča mamografické vyšetrenie ženám do 39 rokov a starším ako 70 rokov. Ženám vo veku od 50 do 69 rokov sa mamografia odporúča každé dva roky, u žien vo veku 40 až 49 rokov je podmienená individuálnym zhodnotením rizika, t. j. pozitívnou rodinnou anamnézou a symptómami (Jassem J., Bobek-Billewicz B., Krzakowski M. 2009).

1.2.1 Kritériá a spôsob stanovenia trvalého a nezvratného zastavenia mozgových funkcií   

Kritériá a možnosti určenia trvalého zastavenia mozgových funkcií sú u nás uvedené v Oznámení ministra zdravotníctva. Výbor pre mozgovú smrť zahŕňa neurológa/neurochirurga a anesteziológa. Tento postup možno začať po vyčerpaní všetkých dostupných liečebných metód. Tento postup začína počiatočným pozorovaním. Toto obdobie trvá od nástupu klinických príznakov mozgovej smrti, minimálne 6 hodín v prípade primárnych lézií a minimálne 12 hodín v prípade sekundárnych lézií a u detí do 2 rokov.

Úryvky z metodickej časti:

Štúdia sa uskutočnila na základe analýzy jednotlivých prípadov pacientov. Z tohto dôvodu boli počas viacerých stretnutí realizované rozhovory s ľuďmi trpiacimi autoimunitným ochorením, ktorým je diabetes 1. typu. Účelom rozhovoru bolo zistiť ošetrovateľské ťažkosti pacientov s týmto ochorením. Okrem toho sa ako doplnková technika použila analýza dokumentov s údajmi o pacientoch. Analyzovali sa zdravotné záznamy, nemocničné záznamy, informačná karta a odporúčania pre lekársky manažment. Do úvahy sa brala aj dĺžka ochorenia a lieky, ktoré pacient užíval. choroby a lieky používané pacientom. Analýza poznatkov o akútnych komplikáciách diabetu umožnila konštatovať, že väčšina opýtaných, až 24 osôb (60%), nevedela určiť, ktoré ochorenia sú klasifikované ako akútne komplikácie tohto ochorenia. V tejto skupine bolo 9 žien (22,5%) a 15 mužov (37,5%). Treba si uvedomiť, že hypoglykémiu ako akútny stav pri cukrovke uvádzali len ženy. A tak muži v tejto otázke prejavili väčšiu nevedomosť, preto odpovedali „neviem“. Diabetickú nohu však paradoxne viac žien označilo ako akútnu komplikáciu, čo je nesprávna odpoveď. Stojí za zmienku, že väčšina z nich zároveň uviedla správnu odpoveď, teda hypoglykémiu, pričom u mužov nebola správna odpoveď.

Tím našich autorov / spracovateľov vám dokáže byť v tomto smere nápomocný. Spracujeme pre vás podklady k praktickej časti vašej bakalárskej práce na 100 percentnej úrovni.