Domovská stránka » Blog » Vzorová diplomová práca

Vzorová diplomová práca

V nasledovnom článku si ukážeme ako vyzerá vzorová diplomová práca.

Úvod

Podniky sa snažia hľadať a rozvíjať spôsobilosti manažérov, ktoré sú kľúčové a vedú firmu k úspechu. Každý manažér by mal spĺňať základné kompetencie, ktoré znamenajú predpoklad pre úspešný výkon manažérskych funkcií a uľahčujú prácu s ľuďmi.

Ak chcú podniky v dnešnom neustále rastúcom konkurenčnom prostredí uspieť, mali by si uvedomiť, že ľudia sú základným článkom každej organizácie. Niektoré firmy to už dávno pochopili. Snažia sa získavať vhodných, kvalitných a kompetenčných zamestnancov. Práve títo zamestnanci sú pre firmu zdrojom nových poznatkov, metód, návodov, ale aj inšpiráciou, ktoré prispievajú podniku obstáť v dnešnej neľahkej dobe. Vlastnosti ako sú znalosti, zručnosti a vedomosti, nazývame kompetencie. Cesta k úspechu je s kompetentnými manažérmi ľahšia, ale málo firiem dokáže povedať, aké kvality sú pre úspešnosť manažérov nevyhnutné. Organizácie sa koncom osemdesiatych rokov začali intenzívnejšie orientovať smerom k rozvoju ľudských zdrojov a rozvíjaniu manažérskych kompetencií.

 1. Teoretická časť

1.1 Manažér

Manažér je človek, ktorý koordinuje pracovnú činnosť ostatných ľudí tak, aby boli naplnené ciele a výkonnosť celej organizácie. Manažér je označovaný za kľúčového činiteľa firmy, preto byť dobrým manažérom znamená mať mnoho zručností, znalostí a skúseností.

Osobnosť manažéra

Bláha a Dytrt uvádzajú, že v každej organizácii v každom podniku je teda riadiaci pracovník tým, kto uvádza všetko do pohybu, kto tomuto pohybu dáva poriadok a kto podmieňuje účinnosť všetkých procesov, ktoré v podniku prebiehajú. Za všeobecne už dobre známu skutočnosť možno považovať to, že u manažérov záleží viac, ako u všetkých ďalších zamestnancov, na ich osobnostných charakteristikách. V ich prípade dokonca akoby dôraz na osobnosť prekračoval čisto psychologický prístup považujúci za osobnosť každého človeka. Očakávajú a berú sa do úvahy také osobnostné charakteristiky, ktoré je možné svojim spôsobom už označiť za mimoriadne. V tejto súvislosti sa dnes často stretávame napr. s pojmom osobná kvalita.[1]

1.2 Vybrané manažérske zručnosti

Manažérske schopnosti alebo inými slovami kompetencie sú súčasťou každého manažéra. V práci sa budeme zaoberať najmä týmito zručnosťami:

 • plánovanie,
 • organizovanie,
 • vedenie,
 • rozhodovanie,
 • kontrola,
 • riešenie konfliktov,
 • motivácia,
 • komunikácia.

1.3 Kompetencie

Význam slova kompetencie

Kravčáková uvádza, že pod pojmom kompetencie si môžeme predstaviť spôsobilosť, znalosť, zručnosť a praktickú schopnosť k určitému výkonu. Kompetencia znamená takisto aj schopnosť zastávať danú činnosť ako vyčlenenú funkciu v deľbe práce.[2] Vetráková (1982, cit. podľa Armstrong, 1999) definuje kompetencie ako schopnosť človeka správať sa spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám práce v parametroch daných prostredníctvom organizácie, a tak prinášať žiaduce výsledky.[3]

1.4 Manažérske kompetencie

Termín manažérska kompetencia býva definovaný rôzne. Z časti ho tvoria funkčné spôsobilosti manažéra a z časti rešpektuje premenlivé a vyvíjajúce sa podmienky vnútorného a vonkajšieho ekonomicko-sociálneho prostredia. Tento pojem výstižne definoval Boyatzis (1982), ktorý napísal knihu The Competent Manager: A Model pre Effective Performance. Kompetenciou rozumie „schopnosť človeka správať sa spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám práce v parametroch daných prostredím organizácie a prinášať tak žiaduce výsledky.“[4] Simon uvádza delenie manažérskych kompetencií podľa Katza, V tomto poňatí sú kompetencie delené do troch skupín na technické zručnosti, ľudské zručnosti a koncepčné.

 1. Vzorová diplomová práca: analytická časť

2.1 Cieľ práce

Hlavným cieľom práce je analyzovať kľúčové manažérske funkcie. Ďalej popísať a vyhodnotiť ich existujúcu úroveň v manažmente a na základe zistených skutočností, získaných prostredníctvom techniky zberu údajov, navrhnúť vhodné postupy, ako tieto funkcie ďalej rozvíjať.

2.2 Metóda spracovania

Štúdium odbornej literatúry zameranej na riešenú tému

Prvým krokom pri zhotovení práce bolo štúdium a komparácia odbornej slovenskej a zahraničnej literatúry a následné vypracovanie literárnej rešerše. Všetky informácie v literárnom prehľade, ktorý obsahuje údaje o kompetenciách potrebných pre manažérov a ich rozvíjanie, sme čerpali z dostupných publikácií a zdrojov od rôznych autorov zaoberajúcich sa problematikou manažérskych kompetencií. Ďalej sme čerpali z odborne zameraných internetových stránok, ktoré sa takisto zaoberajú danou problematikou. Publikácie boli vybrané tak, aby obsahovali informácie k riešenej problematike. Všetka literatúra je uvedená v zozname použitej literatúry. Literárny rešerš slúžil ako východisko k vypracovaniu vlastnej práce.

 1. Vzorová diplomová práca: vlastná práca

Vlastná práca je založená na vyhodnotení dotazníkového prieskumu. Na tomto výskume sa zúčastnilo celkom 92 manažérov. Za správne a použiteľné dotazníky sme považovali tie, ktoré boli kompletne vyplnené. Dotazník zameraný na manažérske funkcie sme rozoslali firmám, ktoré sme našli na internete a uznali sme za vhodné, že by mohli byť našimi potenciálnymi respondentmi. Dotazníky, v ktorých sa vyskytovali nezodpovedané otázky, boli vyradené. Celkom bolo vyradených 8 dotazníkov. Z 92 získaných dotazníkov sme vychádzali vo svojej práci.

3.1 Vyhodnotenie dotazníka

Pre analýzu manažérskych funkcií bol zostavený anonymný dotazník. Výsledky budú interpretované podľa poradia otázok v dotazníku, ktorého plné znenie je umiestnené v prílohe.

[1] BLÁHA, J., DYTRT, Z. 2003. Manažerská etika. Praha : Management Press, 2003, s. 28.

[2] KRAVČÁKOVÁ, G. 2014. Manažment ľudských zdrojov. Košice: Univerzita PJŠ Košice, 2014, s. 59.

[3] VETRÁKOVÁ, M. 2011. Ľudské zdroje a ich riadenie. Banská Bystrica: UMB Ekonomická fakulta, 2011, s. 67.

[4] ZAPLETALOVÁ, Š. 2012. Krizový management podniku pro 21. století. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, s. 88.

 

Tím našich autorov / spracovateľov vám dokáže byť v tomto smere nápomocný. Spracujeme pre vás podklady k praktickej časti vašej diplomovej práce na 100 percentnej úrovni.