Domovská stránka » Blog » Ako správne stanoviť cieľ vedeckej práce?

Ako správne stanoviť cieľ vedeckej práce?

Vhodne stanovená výskumná úloha je okamžite po zvolení témy práce najdôležitejším bodom spracovania vedeckého textu. Na prvý pohľad sa môže jednať o pomerne banálnu záležitosť, ale výskumný cieľ je niečo, čo preniká do celej Vašej práce, v jeho súlade vytvoríte celú teoretickú časť a jeho naplnenie snažíte plniť v rámci praktickej časti. Jedným z najdôležitejších tém je aj postup a plnenie stanoveného výskumného cieľa.

Ak si zvolíte nevhodnú tému práce, jediným problémom môže byť nájsť motiváciu, aby ste text vytvorili. Pokiaľ však nesprávne stanovíte cieľ práce, môžu všetky Vaše snahy prísť nazmar, a môže sa stať, že Vaša práca bude nakoniec neobhájiteľná. Nižšie uvádzame vhodný postup stanovenia cieľov práce.

Ciel predloženého textu by mal byť jednoznačne stanovený a opísaný už v samotnom úvode, vrátane popisu motivácie k jeho voľbe atď. Viac informácií o tom, ako správne napísať úvod vedeckej práce môžete nájsť aj v jednom z našich článkov na blogu.

V praxi sa často stáva, že študenti sa snažia o formuláciu výskumného cieľa až po zhromaždení a analýze výskumných údajov. Pokúšajú sa jeho výsledky „ušiť na mieru“. Tento postup je úplne zle, a môže sa mu podariť zničiť konštrukciu celého textu, ktorý môže v konečnom dôsledku pôsobiť nejednotne a nepochopiteľne. Cieľ práce musí byť jasne stanovený, najlepšie prostredníctvom jednoduchých viet alebo súvetí. V rámci výskumných cieľov sa vyvarujte podmieňovacieho spôsobu, ako „… čo by sa stalo, keby …“. Táto forma formulácie je prvý veľmi krkolomný a za druhé Vám môže jeho plnenie pri vyhodnocovaní výsledkov spôsobiť značné problémy pri riešení problémov.

Pre účely vhodnej formulácie výskumného cieľa je tiež viac ako vhodné využitie tzv. SMART, ktorý predstavuje pomerne dobre aplikovateľné pravidlo, ktorého jednotlivé podmienky sú ľahko zapamätateľné.

Jedná se o stručný popis vlastností,  ktorými by mal cieľ práce disponovať:

S – SPECIFIC (SPECIFICKÝ): Konkrétne definujte skúmaný problém a jeho riešenie.

M – MEASURABLE (MERATEĽNÝ): Cieľ musí byť možné merať a plniť výsledky overovania.

A – ACHIEVEABLE (DOSIAHNUTEĽNÝ) : Stanovte si dostupný a primeraný cieľ. Príliš  veľká ambicióznosť je skôr na škodu.

R – REALISTIC (REÁLNY): Je potrebné mať k dispozícii dostatok informácií, údajov a skúseností na strane autora, aby mohol byť splnený.

T-TIMED (ČASOVO OHRANIČENÝ): Cieľ je nevyhnutne vždy časovo ohraničit, stanoviť si jednotlivé ciele a termíny ich plnenia.

Záverom sa ukáže, že s plnením pravidla SMART a celkovým procesom stanovenia výskumného cieľa Vašej práce by Vám mal pomôcť Váš vedúci. Ten je Vaším mentorom a sprievodcom, ktorého úlohou je správne Vás nasmerovať. Viac o spolupráci s vedúcim práce nájdete na našom blogu.

V prípade, že po prečítaní vyššie uvedeného máte problém s výskumnými cieľmi práce, neváhejte sa obrátiť na nás, pomôžeme Vám.