Domovská stránka » Blog » Diplomová práca Ošetrovateľstvo

Diplomová práca Ošetrovateľstvo

Diplomová práca Ošetrovateľstvo je veľmi špecifická téma. V diplomovej práci by mal študent preukázať:

• znalosti ošetrovateľstva vo vzťahu k profesionálnym funkciám a teórii ošetrovateľstva používané v ošetrovateľskej praxi;

• schopnosť analyzovať sociálno-profesionálnu rolu sestry;

• vedomosti zo základných vied a spoločenských vied, ktoré študijný program zahŕňa;

• schopnosť rozpoznať a analyzovať pacientove problémy s osobitným dôrazom berúc do úvahy ich užitočnosť v odbornej praxi;

• schopnosť analyzovať zozbierané informácie o pacientovi a použiť ich na plánovanie starostlivosť o pacienta;

• schopnosť interpretovať získané výsledky testov a formulovať diagnózu ošetrovateľstvo, plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta, vyvodzovanie záverov dôležité v práci sestry/zdravotnej sestry;

• všímanie si vzťahov príčina-následok v opísaných prípadoch;

• schopnosť samostatne vyhľadávať referencie z databáz a využívať ich pri príprave diplomovej práce;

• samostatné, logické a kritické myslenie pri riešení problému výskum;

• schopnosť navrhovať nové riešenia a upravovať tie existujúce v starostlivosti o deti pacienta;

• etická zodpovednosť.

Diplomová práca Ošetrovateľstvo

Diplomová práca Ošetrovateľstvo – úvod

Úvod by mal mať jednu až niekoľko strán. Obsahuje vysvetlenie problému obsiahnuté v názve práce na základe údajov získaných z literatúry na danú tému. Na základe tejto časti o údaje, zdôvodniť výber predmetu práce, predložiť argumenty (údaje) ukazovať kognitívne motívy výberu témy práce.

Úvod tvorí úvod do skúmanej problematiky, krátky popis stavu výskumu na základe dostupnej literatúry na danú tému. Neopakujte identické informácie prezentované v úvode a v diskusii.

Teoretická časť

Teoretická časť je analýzou predchádzajúcich štúdií v prezentovanej oblasti témy bakalárskej práce. Mali by sa použiť referencie z posledných piatich rokov, možno desať rokov. Použitie starších odkazov vyžaduje odôvodnenie, kvôli nedostatku nedávnych štúdií. Môžete použiť položky v tejto kapitole knihy, vedecké časopisy v papierovej a on-line verzii, monografie a webové stránky. Obsah teoretickej časti je umiestnený v kapitolách a podkapitolách. Prehľad literatúry by mal zahŕňať otázky súvisiace so základným ochorením arozsah ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta.

Teoretická časť, ktorá je úvodom do výskumných predpokladov, by mala obsahovať:

• diskusia o konceptoch vyplývajúcich z témy práce,

• všeobecná charakteristika choroby, napr. epidemiológia, patogenéza, symptómy, metódy diagnostické, terapeutické, ošetrovateľské, komplikácie,

• analýza výskumu uskutočneného v tejto oblasti,

• účasť sestry na realizácii zdravotných služieb vyplývajúcich z predmetu práce,

• výkon odborných funkcií.

Výskum

Výskumné problémy by mali súvisieť s témou práce. Prezentované vo forme vetyotáznik: Ako… Ako je… Čo… Kde… Do akej miery… Prečo….

Príklad:

• Aké ošetrovateľské problémy majú pacienti so srdcovým zlyhaním?

• Aká je špecifickosť starostlivosti o pacienta so srdcovým zlyhaním?

• Do akej miery …… ovplyvňuje stav … pacienta?

Predmetom skúmania sú predmety a javy, o ktorých študent mieni formulovať úsudky a vetyvo výskumnom procese.

Príklad:

• Predmetom výskumu je diagnostický, terapeutický a ošetrovateľský proces pacienta s …….

• Predmetom výskumu je starostlivosť poskytovaná pacientovi s … a jeho rodine.

Tím našich autorov / spracovateľov vám dokáže byť v tomto smere nápomocný. Spracujeme pre vás podklady k praktickej časti vašej bakalárskej práce na 100 percentnej úrovni.